การออกแบบและพัฒนาเครื่องทอผ้าพื้นเมืองที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจอีสาน

Titleการออกแบบและพัฒนาเครื่องทอผ้าพื้นเมืองที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจอีสาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsรัฐไท พรเจริญ
Degreeศิลปประยุกษ์ดุษฎีบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTT ร353ก
Keywordsการทอผ้า, การทอผ้า--เครื่องมือและอุปกรณ์, เครื่องทอ, เครื่องทอผ้า--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--การออกแบบ
Abstract

งานวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านในภาคอีสานรวมทั้งศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเครื่องทอผ้า เพื่อนำมาทำการออกแบบและำพัฒนาเครื่องทอผ้าพื้นเมืองให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ทอให้มากที่สุด

Title Alternate The design and development of indigenous looms for Northeastern people to enhance their social and economic status
Fulltext: