คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 6 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ปาริชาติ พุ่มขจร  [Clear All Filters]
งานวิจัย/Research report
ปาริชาติ พุ่มขจร.  2544.  การคัดเลือกเชื้อแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก. Parichart_Poomkajorn.pdf (2.46 MB)
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ, ปาริชาติ พุ่มขจร.  2552.  การพัฒนาวิธีการที่รวดเร็วในการสกัดพลาสมิดโดยตรงจากโคโลนีของแบคทีเรีย.
ปาริชาติ พุ่มขจร.  2544.  การศึกษาสภาวะการเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมต่อการเจริญและการสร้างแบคเทอริโอซินของเชื้อ Lactococcus sp. ที่แยกได้จากอาหารหมัก. Parichat_Poomkajorn.pdf (2.62 MB)
ปาริชาติ พุ่มขจร.  2547.  การแยกและการศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอซินที่สร้างโดย Leuconostoc mesenteroides UBU1. Parichat_Poomkajorn.pdf (1.97 MB)
ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2555.  การแยกและศึกษาคุณสมบัติของไลติกเฟจที่ทำลาย Lactococcus lactis RP359 ซึ่งเป็นหัวเชื้อในการหมักเค็มบักนัด. Parichart_Poomkajorn.pdf (663.46 KB)
ปาริชาติ พุ่มขจร, พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ.  2558.  ความสามารถของแบคเทอริโอเฟจในการยับยั้ง Escherichia coli ดื้อยาที่สร้างเอนไซม์ extened-spectrum B-lactamase (ESBL). Parichat_Phumkhachorn.pdf (1.56 MB)