คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การสั่นสะเทือน and Author is ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ  [Clear All Filters]