คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การบริหารองค์ความรู้--การเรียนการสอนผ่านเว็บ  [Clear All Filters]
2553
รัตนาวรรณ บุญใหญ่. (2553). การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ สำหรับ T5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.