คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การทอผ้า -- ศรีสะเกษ  [Clear All Filters]
2552
จักรพันธ์ โสมะเกษตริน. (2552). การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือในจังหวัดศรีสะเกษ. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jakapan_Somargetarin.pdf (186.01 MB)