คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การบริหารองค์ความรู้ and Author is รัตนาวรรณ บุญใหญ่  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
รัตนาวรรณ บุญใหญ่.  2553.  การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ สำหรับ T5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต