คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is การรักษาเบาหวานด้วยยา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
พรพันธ์ เฉลิมรัมย์.  2561.  ยาลดความดันโลหิตและการเกิดโรคเบาหวานในคนไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ Pornpun_Chalermrum.pdf (1.6 MB)