คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Keyword is การวางแผนธุรกิจ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
สุจินันท์ ใจแก้ว. (2560). ทิศทางการผลิตและการตลาดเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดอุบลราชธานี. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Sujinan_Jaikaew.pdf (5.16 MB)