คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การปฏิบัติราชการ--มุกดาหาร  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
รุ่งเพชร กันตะบุตร.  2557.  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Rungphet_Kantabut.pdf (1.77 MB)