คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การผลิตน้ำ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
พงษ์ธร รักษ์คิด.  2556.  ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ำป้อนสำหรับหม้อต้มไอน้ำ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Pongthorn_Rakkid.pdf (32.02 MB)