ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ำป้อนสำหรับหม้อต้มไอน้ำ

Titleประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ำป้อนสำหรับหม้อต้มไอน้ำ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsพงษ์ธร รักษ์คิด
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTJ พ156ป 2556
Keywordsการผลิตน้ำ, น้ำ, หม้อต้มไอน้ำ, หม้อไอน้ำ
Abstract

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตน้ำเพื่อป้อนเข้าหม้อต้มไอน้ำซึ่งได้ศึกษา 4 หน่วยปฏิบัติการ คือ การตกตะกอน การกรองมัลติมีเดีย ออสโมซิสย้อนกลับ และการแลกเปลี่ยนประจุ
การตกตะกอนและการกรองมัลติมีเดียเป็นการกำจัดความขุ่นออกจากน้ำ ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพการตกตะกอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 88.20 โดยส่วนใหญ่มีค่ามากกว่าร้อยละ 79 ประสิทธิภาพการกรองมัลติมีเดียมีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 38.84 อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.59 จากการล้างย้อนกลับจาก 1 ครั้งต่อวัน เป็น 2 ครั้งต่อวัน ออสโมซิสย้อนกลับและการแลกเปลี่ยนประจุถูกใช้ต่อมาสำหรับกำจัดแร่ธาตุออกจากน้ำ ผลการทดลองพบว่า ออสโมซิสย้อนกลับสามารถกำจัดความกระด้างได้ทั้งหมด และกำจัดแร่ธาตุประมาณร้อยละ 99.45 การแลกเปลี่ยนประจุด้วยเครื่อง Mixed bed ถูกใช้สำหรับกำจัดแร่ธาตุที่หลงเหลือจากออสโมซิสย้อนกลับสามารถกำจัดซิลิกาได้ประมาณร้อยละ 54.7 และกำจัดแร่ธาตุร้อยละ 91.22 น้ำที่บำบัดผ่านกระบวนการทั้ง 4 หน่วยปฏิบัติการจะมีค่าที่อยู่ในเกณฑ์ควบคุมของโรงงานผลิตน้ำและให้ความบริสุทธ์สูงมากเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาตะกรันในหม้อต้มไอน้ำ

Title Alternate Performance of feed water treatment process for steam boiler