คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การพัฒนาเศรษฐกิจ  [Clear All Filters]
2556
ศิริสุดา แสนอิว. (2556). บทบาทของญี่ปุ่นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในลาวระหว่างปี ค.ศ.1955-2009. อุบลราชธานี: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Sirisuda_sanew.pdf (1.27 MB)