คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Keyword is กกตุ้มหู and Author is ดวงดาว สัตยากูล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ดวงดาว สัตยากูล. (2549). การดูดซับโครเมียมโดยใช้กกตุ้มหู. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Daungdao_Sat.pdf (2.26 MB)