คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การสอนแบบเอ๊กซ์พลิซิท  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ฉันทนา นามวงษา.  2558.  การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ๊กซ์พลิซิท. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาPDF icon Chanthana_Namwongsa.pdf (6.59 MB)