คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การออกแบบกิจกรรม  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ภัชรพงศ์ พระไว.  2559.  การออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาPDF icon Putcharapong_Prawai.pdf (21.93 MB)