การออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา

Titleการออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsภัชรพงศ์ พระไว
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ภ329ก 2559
Keywordsการสอนฟิสิกส์, การสอนวิทยาศาสตร์, การออกแบบกิจกรรม, กิจกรรมสะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วอลเลย์บอล--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมที่สามารถส่งผลต่อกระบวนการเข้าใจ และความคงทนต่อการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในเรื่องการเคลื่อนที่ในแบบต่าง ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้มาโดยเลือกวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ชุดกิจกรรม และแบบทดสอบวัดความเข้าใจ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่ใช้สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างสูง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในระดับนัยสำคัญ .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับกลาง

Title Alternate Design and developing STEM education activity for teaching high school physics