คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Asc)] Year
Filters: Keyword is การทำลมเย็น and Author is เรวัฒน์ ขุนทองจันทร์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เรวัฒน์ ขุนทองจันทร์.  2548.  การทำความเย็นและความร้อนโดยใช้แผงโลหะเป็นตัวเก็บรังสี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล Rewat_Khun.pdf (6.7 MB)