คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is Glucose tolerance tests  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
PDF icon KitayananPonlakhet.pdf (52.02 MB)