คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การสื่อสารชุมชน  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ศรีเมือง เจริญศิริ.  2552.  นโยบายวิทยุชุมชนในประเทศไทย. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์