คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การประกอบโรคศิลป์--ฐานข้อมูล  [Clear All Filters]
2551
ประสาร ศรีวะสุทธิ์. (2551). ระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Prasarn_Sriwasutthi.pdf (82.22 MB)