คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การประกอบโรคศิลป์--ฐานข้อมูล  [Clear All Filters]
2551
ประสาร ศรีวะสุทธิ์.  2551.  ระบบสารสนเทศงานเวชปฏิบัติชุมชนของสถานีอนามัย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ