คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การวัดผลิตภาพ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ทำนอง ชิดชอบ.  2551.  การวัดผลิตภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงสีข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์โดยใช้ดัชนีดุลยภาพ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ