การวัดผลิตภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงสีข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์โดยใช้ดัชนีดุลยภาพ

Titleการวัดผลิตภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงสีข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์โดยใช้ดัชนีดุลยภาพ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsทำนอง ชิดชอบ
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ท421ก
Keywordsการวัดผลิตภาพ, ดัชนีดุลยภาพ, ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน, ประสิทธิผลองค์การ--การวัด, โรงสีข้าว--การจัดการ, โรงสีข้าวเกษตรอินทรีย์
Abstract

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงสีข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์และพัฒนาระบบเอกสารสำหรับติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับดัชนีที่สร้างขึ้น ซึ่งดัชนีที่สร้างขึ้นจะครอบคลุมถึงมุมมองที่เกี่ยวข้องกับดัชนีดุลยภาพ คือ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย ดังนี้ 1) สร้างดัชนีชี้วัดโดยใช้ดัชนีดุลยภาพ โดยประชุมกลุ่มร่วมกับคณะบริหาร และหัวหน้าแผนกทุกแผนก เพื่อทบทวนทิศทางขององค์กร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร สร้างกลยุทธ์ กำหนดมุมมองที่เกี่ยวข้องตามมุมมองของดัชนีดุลยภาพ ประเมินหาปัจจัยสู่ความสำเร็จ จัดทำดัชนีวัดผลการดำเนินงาน 2) พัฒนาระบบเอกสารสำหรับการติดตามผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำแบบฟอร์มเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี 3) ประเมินผลความเหมาะสมของการทำดัชนี
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญการสร้างดัชนีดุลยภาพ ผู้บริหารโรงสีข้าวอินทรีย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโรงสีข้าว ผลการประเมินพบว่า ดัชนีชี้วัดที่สร้างขึ้นใหม่มีทั้งหมด 40 ดัชนี มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนการดำเนินงานในปัจจุบันขององค์กร โดยที่ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ มีความสมดุลและสมบูรณ์ทั้ง 4 มุมมอง ตามหลักการของดัชนีดุลยภาพ และตัวชี้วัดมีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของโรงสีข้าว โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27) นอกจากนี้ผู้ศึกษาได้จัดทำแบบฟอร์มและบัญชีรายละเอียดของตัวชี้วัดทั้งหมด พร้อมเสนอรูปแบบระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติและใช้งานได้จริง รวมถึงข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

Title Alternate Performance measurement for organic jasmine rice mills industrial using a balanced scorecard