คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is Short tandern repeat AmpFISTR identifier  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
วิมลธรา คำศรี.  2548.  การศึกษาความถี่ของอัลลีลและค่าทางสถิติของ 15 Ampf/STR identifier loci ของประชากรไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Wimoltara_Kam.pdf (11.54 MB)