การศึกษาความถี่ของอัลลีลและค่าทางสถิติของ 15 Ampf/STR identifier loci ของประชากรไทย

Titleการศึกษาความถี่ของอัลลีลและค่าทางสถิติของ 15 Ampf/STR identifier loci ของประชากรไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsวิมลธรา คำศรี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQP ว664
KeywordsShort tandern repeat AmpFISTR identifier, การพิสูจน์ดีเอ็นเอ, ความถี่ของอัลลีน, ดีเอ็นเอ--การตรวจ, ประชากรไทย
Abstract

การศึกษาความถี่ของอัลลีล 15AmpFISTR Identifier loci จากตัวอย่างประชากรในประเทศไทยที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด พบว่า มีความสอดคล้องกับกฏของ Hardy-Weinberg equilibrium จากค่าทางสถิติที่คำนวณได้ พบว่าที่ตำแหน่ง D2S1338 เป็นตำแหน่งที่มีความเหมาะสมมากที่สุดที่ใช้ตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากมีความหลากหลายของอัลลีลและกำลังการแยกแยะมากที่สุด ส่วนตำแหน่ง TPOX เป็นตำแหน่งที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

Title Alternate Allele frequencies and statistic values of the 15 Ampf/STR indentifiler loci in Thai populations
Fulltext: