คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การสื่อสาร--เทคนิค  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ปกรณ์ กัลปดี.  2551.  การจัดช่องทางการสื่อสารแบบสมดุล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Pakorn_Kallapadee.pdf (6.44 MB)