การจัดช่องทางการสื่อสารแบบสมดุล

Titleการจัดช่องทางการสื่อสารแบบสมดุล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsปกรณ์ กัลปดี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberP ป116
Keywordsการสื่อสาร--เครือข่ายคอมพิวเตอร์, การสื่อสาร--เทคนิค, การสื่อสาร--ไทย, การสื่อสารแบบสมดุล, ช่องทางการสื่อสาร, อัลกอริทึม
Abstract

เนื่องจากปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ มีความต้องการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ช่องทางการสื่อสานหลายช่องทาง ซึ่งอาจเกิดปัญหาในกรณีที่ช่องทางการสื่อสานหนึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ในขณะที่ช่องทางการสื่อสานอื่น ๆ มีปริมาณการจราจรเพียงเล็กน้อย งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการช่องทางการสื่อสารแบบสมดุล ซึ่งมีความสามารถในการจัดปริมาณการจราจรและหลีกเลี่ยงการใช้งานช่องทางการสื่อสารที่ขัดข้อง โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ในการควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อกำหนดปริมาณการจราจรขาออกเหมาะสมให้กับช่องทางการสื่อสาน และการนำอัลกอริทึม Round-Robin, Weighted Round-Robin และ Dynamic Weighted Round-Robin มาประยุกต์ใช้พร้อมกับทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมทั้งสามแบบ จากผลการทดลองพบว่า อัลกอริทึมสำหรับการจัดช่องทางการสื่อสารแบบสมดุลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ Dynamic Weighted Round-Robin

Title Alternate Network load balancing