คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 3 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กล้วยไม้--การเจริญเติบโต  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์.  2560.  ผลของปุ๋ยและสารบราสสิโนไลด์ต่อการเจริญเติบโตและลักษณะสรีรวิทยาของกล้วยไม้วานิลลา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Sakdinant_Chantakananuruk.pdf (39.25 MB)
วิชญานันต์ เทียมสุวรรณ.  2551.  อิทธิพลของ NAA BA น้ำตาลซูโครสและอาหารเสริมต่อการเจริญของโปรโตคอร์มเอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum Rchb.f.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Wichayanun_Thiamsuwan.pdf (63.19 MB)
ธนชัย จารุจิต.  2555.  อิทธิพลของ NAA BA อาหารเสริม น้ำตาลซูโครส และอุณหภูมิต่อการเจริญของต้นออกเหลืองจันทรบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f.). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Tanachai_Jarujit.pdf (1.04 MB)