คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is การลงทะเบียน and Author is สุภัทรชัย พลศักดิ์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุภัทรชัย พลศักดิ์.  2550.  การพัฒนาเครื่องมือช่วยลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้รายใหม่ในระบบกริด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ