คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Keyword is กริด (ระบบคอมพิวเตอร์)  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
สุภัทรชัย พลศักดิ์.  2550.  การพัฒนาเครื่องมือช่วยลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้รายใหม่ในระบบกริด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Supatchai_Palasak.pdf (19.2 MB)