คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Keyword is gene analysis  [Clear All Filters]
2550
ขจรพงศ์ ดาศรี.  2550.  การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพจากเปลือกผลไม้. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพPDF icon Kajohnpong_Dasri.pdf (72.79 MB)