การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพจากเปลือกผลไม้

Titleการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพจากเปลือกผลไม้
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsขจรพงศ์ ดาศรี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTP ข134
Keywords16S, gene analysis, rRNA, การผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยวิธีชีวภาพ, เปลือกผลไม้, ไฮโดรเจน--การผลิต, ไฮโดรเจน--เทคโนโลยีชีวภาพ
Abstract

การศึกษาการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากเปลือกผลไม้ในครั้งนี้ เริ่มต้นจากการคัดแยกเชื้อที่มีความสามารถในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เพื่อคัดแยกเชื้อที่สร้างสปอร์ แล้วนำมาคัดแยกเชื้อภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน ได้เชื้อทั้งหมด 159 ไอโซเลต เป็นเชื้อที่มีความสามารถในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน 11 ไอโซเลต ไอโซเลต AS_I-2 และ Lao-1-2 มีความสามารถในการผลิตก๊าซไฮโดรเจน จึงนำมาศึกษาการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากแหล่งคาร์บอนสามชนิดคือ กลูโคส น้ำเปลือกแตงโม และน้ำเปลือกสับปะรด ในสภาวะที่เหมาะสม (optimal condition: pH 7.0, temperature 40?C, reducing sugar 20g/L) ไอโซเลต AS_I-2 ผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ดีที่สุดในน้ำหมักที่มีน้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอน รองลงมา คือ น้ำเปลือกแตงโม และน้ำเปลือกสับปะรด โดยมีประสิทธิภาพในการใช้สารอาหารเพื่อผลิตก๊าซไฮโดรเจน (H2 yield) เป็น 0.78ม 0.74 และ 0.63 mol H2/mol glucose ตามลำดับ ส่วนไอโซเลต Lao-I-2 ในสภาวะที่เหมาะสม (optimal condition: pH 5.0, temperature 25 ?C, reducing sugar 15 g/L) ผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้ดีที่สุดในน้ำหมักที่มีน้ำเปลือกแตงโมเป็นแหล่งคาร์บอน รองลงมาคือกลูโคส โดยมีค่า H2 yield เป็น 0.74 และ 0.74 และ 0.70 mol H2/mol glucose ตามลำดับ ส่วนในน้ำเปลือกสับปะรดเชื้อไม่เจริญและไม่มีการผลิตก๊าซไฮโดรเจน เมื่อนำไอโซเลตทั้งสองมาจัดจำแนกชนิดตามหลัก polyphasic taxonomy โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ผลทดสอบทางชีวเคมีและผลวิเคราะห์ยีน 16s rRNA ไอโซเลต AS_I-2 เทียบเคียงได้กับเชื้อในจีนัส Paenibacillus โดยมีค่า percentage similarity ของยีน 16S rRNA (partial sequence of 318 nucleotide) อยู่ระหว่าง 99.05-99.68% และผลทดสอบทางชีวเคมีก็มีความสอดคล้องกัน ส่วนไอโซเลต Lao-1-2 เทียบเคียงได้กับเชื้อในจีนัส Enterobacter โดยมีค่า percentage similarity ของยีน 16S rRNA (partial sequence of 424 nucleotides) เท่ากับ 98.34-99.05% และผลทดสอบทางชีวเคมีก็มีความสอดคล้องกัน

Title Alternate Bio-hydrogen production from fruit peel