คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Keyword is การพัฒนาและลวดลาย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เทพิญ แก้ววรสูตร. (2554). การพัฒนาลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์จากการทอกก กรณีศึกษา บ้านหนองนกหอ จังหวัดอำนาจเจริญ. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Thepin_Kae.pdf (4.76 MB)