คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์  [Clear All Filters]
2548
สมมิตร ดวงสมสา.  2548.  การจัดการระบบสารสนเทศบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีคลังข้อมูล. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Sommit_Daung.pdf (5.45 MB)