คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เด่นชัย สมปอง  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เด่นชัย สมปอง.  2550.  การพัฒนาการจัดการวีดีโอช่วยสอนและระบบสะสมงานสำหรับโครงงานนักศึกษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Denchai_Sompong.pdf (7.94 MB)