การพัฒนาการจัดการวีดีโอช่วยสอนและระบบสะสมงานสำหรับโครงงานนักศึกษา

Titleการพัฒนาการจัดการวีดีโอช่วยสอนและระบบสะสมงานสำหรับโครงงานนักศึกษา
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsเด่นชัย สมปอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ด864ก
Keywordsการจัดการวีดีโอช่วยสอน, การเรียนการสอนผ่านเว็บ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์, การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, แฟ้มผลงานทางการศึกษา, แฟ้มสะสมงานทางการศึกษา, โปรแกรมช่วยสร้างแบบเรียนสำเร็จรูป
Abstract

การพัฒนาการจัดการวีดีโอช่วยสอนและระบบสะสมงานสำหรับโครงงานนักศึกษาเป็นระบบจัดเก็บโครงงานและวีดีโอช่วยสอนของนักศึกษาบนระบบงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยให้บริการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบ VDO Gallery ซึ่งนักศึกษาสามารถจัดเก็บวีดีโอช่วยสอนโครงงานนักศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ แยกตามรายวิชาต่าง ๆ ในระบบสะสมงานนักศึกษาและมี Gforge Web-base Project Management ทำหน้าที่เป็นระบบบริหารจัดการโครงงานซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมโครงงานของนักศึกษาในสถานศึกษา
วิธีในการศึกษาและพัฒนาระบบฯ ใช้กระบวนการของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และใช้ซอร์ฟแวร์ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลโดยมีภาษา SQL (Structure Query Language) เป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลข้อมูลร่วมกับ Gforge Web-base Project Management
ผลของการค้นคว้าอิสระนี้ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนาการจัดการวีดีโอช่วยสอนและระบบสะสมงานสำหรับโครงงานนักศึกษานี้ทำให้นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมงานโครงงานและวีดีโอช่วยสอนของโครงงานรายวิชาต่าง ๆ ในระบบสะสมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเผยแพร่ผลงานที่ได้จากระบบไปใช้งานได้ตามความต้องการได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Developing of tutorial VDO and portfolio for student project.