คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is จริยา ประวิทย์ธนา  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
จริยา ประวิทย์ธนา.  2550.  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรคเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์. เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหารPDF icon Jariya_Prawittana.pdf (78.08 MB)