การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรคเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

Titleการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรคเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsจริยา ประวิทย์ธนา
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA จ167ก
Keywordsบุคลากรทางการแพทย์, เบาหวาน--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, โรคเบาหวาน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรคเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนความรู้โรคเบาหวานระหว่างกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้ใช้โปรแกรมกับกลุ่มทดลองระหว่างกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพ รวมไปถึงศึกษาทัศนคติในการใช้โปรแกรมของกลุ่มทดลอง
โปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรม Flash version 8 เนื้อหาโปรแกรมประกอบด้วยความรู้โรคเบาหวานหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งอ้างอิงจาก Guideline ของ American Diabetes Association ในปี 2006 วีดีโอสาธิตวิธีฉีดยารูปแบบต่าง ๆ ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย แบบทดสอบความรู้โรคเบาหวานและกรณีศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยแพทย์ 39 คน เภสัชกร 46 คน และพยาบาล 69 คน โดยทำการคัดเลือกกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยการจับฉลาก ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2550-เดือนมกราคม 2551 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย (รวม) ของคะแนนก่อน-หลังทดลองใช้โปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนเฉลี่ย (รวม) ของคะแนนก่อน-หลังทดลองใช้โปรแกรมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.182)
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนความรู้โรคเบาหวานหลังทดลองใช้โปรแกรมระหว่างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย (รวม) หลังการทดลองเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแพทย์และพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.04) ค่าคะแนนเฉลี่ย (รวม) หลังการทดลองเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเภสัชกรและพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และค่าคะแนนเฉลี่ย (รวม) หลังการทดลองเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มเภสัชกรและพยาบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และค่าคะแนนเฉลี่ย (รวม) หลังการทดลองเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มวิชาชีพแพทย์และเภสัชกรไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.55)
การประเมินทัศนคติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรคเบาหวาน ในส่วนเนื้อหาโดยรวมของโปรแกรม ส่วนการนำเสนอและส่วนการนำไปใช้ประโยชน์ พบว่ากลุ่มทดสอบมีความพึงพอใจในโปรแกรมโดยรวมมากกว่า 85%
สรุปได้ว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโรคเบาหวานนี้ช่วยเพิ่มความรู้โรคเบาหวานและเพิ่มความพึงพอใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดอุบลราชธานีได้

Title Alternate The development of a computer-aided learning program in diabetes for health care professional