คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is ศราวุธ นาเสงี่ยม  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
ศราวุธ นาเสงี่ยม.  2554.  การสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)PDF icon Sarawut_Nas.pdf (4.98 MB)