การสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

Titleการสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsศราวุธ นาเสงี่ยม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ศ169
Keywordsวงจรไฟฟ้า--กระแสตรง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วงจรไฟฟ้า--กระแสตรง--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง แล้วศึกษาผลสัมฤทธิ์ ความก้าวหน้าทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สาธิต อธิบาย กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2553 โดยใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ ข้อสอบวัดความเข้าใจแนวคิด เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และ normalized gain ผลการวิจัยพบว่า POEs มีประสิทธิภาพ 84.56/80.53 นักเรียนที่ได้เรียนรู้ POEs มีความเข้าใจแนวคิดเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียนรายชั้นเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (average normalized gain, เท่ากับ 0.73) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ POEs อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การสอนทำนาย สังเกต อธิบายสามารถเพิ่มความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนได้ เนื่องจากนักเรียนค้นพบเหตุการณ์ได้จริงตามกิจกรรมทดลอง

Title Alternate The use of prediction observation explanation technique to enhance student's conceptual knowledge in direct current circuit
Fulltext: