คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is วีระวัฒน์ ผกานนท์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
วีระวัฒน์ ผกานนท์.  2554.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเครื่องดนตรีไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท) Weerawat_Pak.pdf (26.08 MB)