บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเครื่องดนตรีไทย

Titleบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเครื่องดนตรีไทย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsวีระวัฒน์ ผกานนท์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท)
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberMT ว848
Keywordsคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, เครื่องดนตรีไทย--การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา), เครื่องดนตรีไทย--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีไทย โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีไทย (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนนารีนุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 30 คน ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2533 ซึ่งได้มาโดยการใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .33-.72 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .15-.70 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .88 และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .79 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องดนตรีไทย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.28/82.61 (2) หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) นักเรียนเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสมในระดับมาก

Title Alternate Computer assisted instruction program of Thai traditional music instrument
Fulltext: