คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is เทวราช ทองเทพ  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
เทวราช ทองเทพ.  2553.  การนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติ พื้นที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)PDF icon Thewaraj_Tho.pdf (13.77 MB)