คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is กำพล บุญไพโรจน์  [Clear All Filters]
วิทยานิพนธ์/Thesis
กำพล บุญไพโรจน์. (2553). ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในแปลงนาข้าวและน้ำบาดาล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Kumphon_Boo.pdf (46.25 MB)