ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในแปลงนาข้าวและน้ำบาดาล

Titleปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในแปลงนาข้าวและน้ำบาดาล
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2553
Authorsกำพล บุญไพโรจน์
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTD ก581
Keywordsตะกั่ว--การวิเคราะห์, น้ำ--การวิเคราะห์, แคดเมียม--การวิเคราะห์
Abstract

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้เพื่อหาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในแปลงนาข้าวและน้ำบาดาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บตัวอย่างดินและน้ำ 5 หมู่บ้านจาก 10 หมู่บ้านโดยเก็บตัวอย่างเดือนละ 2 ครั้ง ระยะห่างกัน 15 วัน กำหนดจุดเก็บตัวอย่างแบบสุ่มเลือก การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักใช้วิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี ผลการวิเคราะห์พบว่า ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ปนเปื้อนในแปลงนาข้าว ในช่วงพฤษภาคม 2552 ถึงกุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งครอบคลุมช่วงก่อนการเพาะปลูกขณะเพาะปลูก และหลังการเก็บเกี่ยวมีปริมาณ 0.10-257.30 mg/kg และ 1.80-26.20 mg/kg ตามลำดับ โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณตะกั่วในตัวอย่างดินจากแปลงนาข้าวช่วงก่อนการเพาะปลูกมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน (55 mg/kg) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยปริมาณตะกั่วในตัวอย่างดินในช่วงเพาะปลูกมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน และค่าเฉลี่ยปริมาณตะกั่วในตัวอย่างดินในช่วงหลังเก็บเกี่ยวมีค่าน้อยกว่า 0.1 mg/kg ส่วนปริมาณแคดเมียมในตัวอย่างดินจากแปลงนาข้าวทั้งในช่วงก่อนเพาะปลูก ขณะเพาะปลูกและหลังการเก็บเกี่ยวมีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ (0.5 mg/kg) สำหรับตัวอย่างน้ำบาดาล พบว่า ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในน้ำบาดาลมีค่าอยู่ในช่วง 0.218 ? 2.356 mg/L และ 0.01-0.810 mg/L ตามลำดับ ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ (0.01 mg/L สำหรับตะกั่ว และ 0.003 mg/L สำหรับแคดเมียม) ยกเว้นปริมาณตะกั่วในน้ำบาดาลช่วงการเพาะปลูกและหลังเก็บเกี่ยวมีค่าน้อยกว่า 0.001 mg/L

Title Alternate Contaminated of lead and cadminum in rice paddy field and ground water
Fulltext: