คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Asc)] Type Year
Filters: Author is กิตติศักดิ์ อริยะเครือ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
กิตติศักดิ์ อริยะเครือ.  2553.  การพัฒนาเส้นใยผสมชนิดใหม่จากเศษรังไหมและใยพืช. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์) Kittisak_Ari.pdf (40.72 MB)