คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is คำผล ทองสมุท  [Clear All Filters]
2553
คำผล ทองสมุท. (2553). ความคงทนของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าต่อคาร์บอเนชั่น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Khamphonh_Ton.pdf (72.28 MB)