คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย  [Clear All Filters]
2554
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Acharaporn_Saw.pdf (40.99 MB)