ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก

Titleระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsอัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA อ513
Keywordsระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ--สถานพยาบาล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, สถานพยาบาล--การบริหาร
Abstract

ปัจจุบันระบบการทำงานของธนัชชาคลินิกได้ดำเนินการโดยใช้วิธีเขียนบันทึกลงในเอกสารและจัดเก็บเข้าในแฟ้มเอกสาร ทำให้ไม่สะดวกต่อการค้นหาประวัติผู้ป่วย การจัดตารางนัดหมายผู้ป่วย และการตรวจสอบคลังยา การพัฒนาระบบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1)ส่วนของหน้าร้านประกอบไปด้วยโมดูลการจองคิวตรวจล่วงหน้า การยืนยันการจองคิวตรวจล่วงหน้า ระบบพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 และ 2)ส่วนของหลังร้านประกอบไปด้วยโมดูลการลงทะเบียนผู้ป่วย การตรวจรักษา การจ่ายยา การนัดหมาย การรับชำระ การสั่งซื้อ การรับยา และการจ่ายชำระ ซึ่งระบบพัฒนาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2005 และโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 ผลการศึกษาพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในคลินิก สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำคลินิก และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และ 2)กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 จากผลการประเมินของระบบสามารถสรุปได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพอยู่ระดับดีมาก

Title Alternate Management information system for clinic : a case study for Thanatcha clinic
Fulltext: