คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 1 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
อัจฉราภรณ์ สุวรรณกำจาย. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคลินิก :กรณีศึกษาธนัชชาคลินิก. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Acharaporn_Saw.pdf (40.99 MB)