คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 6 results
[ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is วัชรพงษ์ วัฒนกูล  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
เกรียงไกร โชประการ, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, กิตติ วงส์พิเชษฐ, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2541.  การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมพื้นเมือง. PDF icon Kriangkrai_Choprakarn_2541.pdf (1.83 MB)
วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อินทร์ ศาลางาม, นรินทร บุญพราหมณ์, วรพงษ์ สุริยจันทราทอง.  2536.  การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสุกรป่า. PDF icon Watcharapong_Wattanakul.pdf (704.64 KB)
นนทกรณ์ อุรโสภณ, ปาจารีย์ ทองงอก, วัชรพงษ์ วัฒนกูล, อารี วังมณีรัตน์, อินทร์ ศาลางาม.  2543.  การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร. PDF icon Nontakorn_Urasopon.pdf (2.09 MB)
วัชรพงษ์ วัฒนกูล.  2545.  การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก. PDF icon Thavorn_Supaprom.pdf (516.3 KB)